Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-477-3

Hôn nhân giữa những người cùng giới tính pháp luật một số nước trên thế giới và định hướng lập pháp tại Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chủ biên), Hoàng Thảo Anh (Chủ biên)

9781509936427

Direct Jurisdiction: Asian Perspectives

Hart Publishing, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hoàng Thảo Anh, Hồ Minh Thành