Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN : 978-604-337-165-9

Lôgíc học đại cương

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Nguyễn Lê Trung Thành (Chủ biên), Nguyễn Minh Hưng (Chủ biên)

ISBN: 978-604-337-143-7

Phát triển nguồn nhân lực trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên hiện nay

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng (Chủ biên), Nguyễn Thị Yến Sinh (Chủ biên)

3385-2015/CXBIPH/02-42/ĐHH

Phát triển đội ngũ giảng viên ở Đại học Huế giai đoạn 2010 -2013 và tầm nhìn đến 2020

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng