Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-085-0

GIÁO TRÌNH MODULE 4 KHOA HỌC CƠ BẢN MÔN LÝ SINH

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chủ biên), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang Tâm

978-604-974-877-6

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH VẬT LÝ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chủ biên), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang Tâm