Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sổ tay hướng dẫn cải thiện sức sản xuất của bò cái sinh sản và bò thịt trong nông hộ

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Trần Thanh Hải, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter

Sổ tay hướng dẫn phát triển cây thức ăn cho bò trong nông hộ

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Nguyễn Hữu Văn, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter