Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 978-604-79-3326-6

Khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn để phát triển sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Tài chính, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ biên), Phan Khoa Cương (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hiền

Kế toán thuế

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên