Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-058-4

Phương pháp giảng dạy lý thuyết và giảng dạy thực hành Trò chơi vận động

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chủ biên), Lê Trần Quang (Chủ biên), Nguyễn Long Hải, Trần Trung Kiên, Lê Anh Dũng, Đỗ Văn Tùng, Phạm Thị Mai, Nguyễn Đôn Công Uy