Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-030-81442-7

Climate Change Vulnerability of Agriculture in Coastal Communes of Quang Tri Province, Vietnam

Springer, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ biên), Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại