Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thực tập Hóa Lý 2

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đỗ Diên (Chủ biên), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ biên), Lê Thị Hòa (Chủ biên)

Thực Thập Hóa Lý 1

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đỗ Diên (Chủ biên), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ biên), Lê Thị Hòa (Chủ biên)