Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Chỉ thị phân tử

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ biên), Hoàng Tấn Quảng

Sinh học đại cương

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Đức Quang

Thực tập Công nghệ sinh học

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ biên), Ngô Thị Tường Châu, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

Vi khuẩn lam độc nước ngọt

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Đặng Đình Kim (Chủ biên), Dương Thị Thủy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Liên, Đào Thanh Sơn, Lê Thị Phương Quỳnh, Đỗ Hồng Lan Chi

Nuôi cấy vi tảo

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên