Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-618-0

Giáo trình: Đất đá xây dựng (Engineering soil)

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ biên), Đỗ Quang Thiên, Trần Hữu Tuyên, Trần Thanh Nhàn

ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT XÂY DỰNG (Assessment & Reasonal Exploitation for Engineering Soils)

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn

ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT (Assessment of Ground & Environmental Engineering Geology for Unnual constructions)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT (Methods of Geotecnical Engineering Geological Mapping)

2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh

XÓI LỞ MỐ TRỤ CẦU (Bridge Abutment and Pier Erosion)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn

Đất đá xây dựng

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ biên), Đỗ Quang Thiên, Trần Hữu Tuyên, Trần Thanh Nhàn

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT YẾU (Constructions on soft Soil Ground)

2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG (Engineering Geology for Building)

2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM (Engineering geology in Vietnam)

2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh