Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Miễn dịch học

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

An Introduction To Vietnam And Hue

NXB Thế giới, 2002
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Viễn Thọ (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, Huỳnh Đình Chiến

An Introduction to Vietnam and Hue

2001
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

Miễn dịch học lâm sàng

1998
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

Bệnh tự miễn

1996
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

Miễn dịch học cơ bản

1995
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến