Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Community initiatives for local sustainability. Chapter III: Ecotourism project in Hong Ha commune: A case study of sustainable community initiatives in Vietnam. Pp. 43-66, Published by Kyoto University, printed by Hokuto Print Co., LTD.

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng, Miki Yoshizumi (Chủ biên), Hirohide Kobayashi, Lê Ngọc Vân Anh, Jane Singer, Ayako Fujieda, Takaaki Miyaguchi (Chủ biên), Holger Schafer

Landscape Heritage in Vietnam (Di sản cảnh quan Việt Nam)

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Fausto Pugnaloni (Chủ biên), Lê Mạnh Thạnh, Trần Đình Hiếu, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Quang Tuấn, Võ Tuấn Anh