Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-81-967401-9-1

Some Research Results on Molluscs (Peanut Worm, Earth Worm) in Type Soil Ecosystem, Vietnam

B P International, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh thái học
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

9786049139970

Phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

978-604-60-2552-8

Giáo trình Giải phẫu - Sinh lý người và động vật

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng (Chủ biên), Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Văn Giang, Đinh Văn Dũng, Ngô Văn Bình

Điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quảng Trường.

Đa dạng sinh học

2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Ếch nhái và Bò sát Vườn quốc gia Bạch Mã

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Nghề nuôi Rồng đất

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Giải phẫu so sánh động vật có xương sống

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Sinh sản và phát triển cá thể động vật

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Đa dạng sinh học động vật Vườn Quốc gia Bạch Mã

NXB Thuận Hoá, 2004
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Sinh sản và phát triển cá thể động vật

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2000
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Sinh học đại cương (Phần Sinh học cơ thể).

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1998
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng, Lân, Nguyễn Khoa