Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

QUY TRÌNH Ủ CHUA CÂY HƯỚNG DƯƠNG LÀM THỨC ĂN CHO BÒ

2021 - 2022
Hình thức: Quy trình công nghệ
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Cơ sở chăn nuôi gia súc nhai lại
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan