Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

2020 - 2021
Hình thức: Sách hướng dẫn truyền thông
Quy mô: 11 xã, phường
Địa chỉ áp dụng: Có thể ứng dụng nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Đăng Nhật, Nguyễn Tiến Dũng