Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Sơ đồ khoanh vùng khu vực ô nhiễm đất do chất độc dioxin tại sân bay A Sho, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp cơ sở
Địa chỉ áp dụng: UBND xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)