Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2019
Hình thức: Bản đồ, CSDL, báo cáo
Quy mô: cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng TNMT thành phố Tam Kỳ
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Văn Tiệp (Chính)

Cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng đất trồng lúa và bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

2019
Hình thức: Cơ sở dữ liệu, bản đồ
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng TNMT, Phòng Nông nghiệp & PTNN, VP Đăng ký đất đai huyện Hòa Vang
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trịnh Ngân Hà, Trương Đỗ Minh Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải

Ứng dụng GIS và phân tích đa chỉ tiêu để xác định quỹ đất bố trí đất nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh, bản đồ
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Tiến Nhật