Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Duy Bính
 • 500000.0102

Hồ Duy Bính
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Phước Nam Hà
 • 400000.0221

Lê Phước Nam Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hải
 • 700000.0062

Nguyễn Thanh Hải
Đại học

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phù Đôn Hậu
 • 400000.0223

Phù Đôn Hậu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Đặng Văn Hồ
 • 400000.0114

Đặng Văn Hồ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Phạm Viết Hồng
 • 400000.0118

Phạm Viết Hồng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Huy
 • 700000.0004

Nguyễn Đức Huy
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Lê Gia Kha
 • 400000.0381

Lê Gia Kha

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Linh
 • 700000.0048

Nguyễn Duy Linh
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Phong
 • 400000.0043

Nguyễn Thanh Phong
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đặng Thị Ngọc Phượng
 • 400000.0240

Đặng Thị Ngọc Phượng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Hiền Quyên
 • 900000.0173

Hồ Hiền Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết