Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lý Nam Hải
  • 130000.0029

Lý Nam Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết