Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Sơn
  • 400000.0132

Nguyễn Hoàng Sơn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Nguyễn Tương Tri
  • 400000.0216

Nguyễn Tương Tri
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết