Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • 120000.0048

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý công

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý công

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Dương Thiện
  • 120000.0043

Nguyễn Dương Thiện
Khác

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết