Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Chí Hiếu
  • 800000.0247

Trương Chí Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Võ Quang Nhã
  • 100000.0022

Võ Quang Nhã
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết