Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Hạ
  • 210000.0005

Hoàng Thị Hạ

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Nhà Xuất bản

Xem chi tiết
Trần Bình Tuyên
  • 210000.0003

Trần Bình Tuyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Nhà Xuất bản

Xem chi tiết