Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Đức Tiến
  • 300000.0222

Nguyễn Quang Đức Tiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Trung Tiến
  • 300000.0326

Nguyễn Quang Trung Tiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NHÂN VĂN

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Mai Xuân Tịnh

Mai Xuân Tịnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Đình Trung
  • 300000.0219

Hoàng Đình Trung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Tùng
  • 300000.0376

Nguyễn Ngọc Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Hữu Tuyên
  • 300000.0260

Trần Hữu Tuyên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa kỹ thuật xây dựng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Vân
  • 300000.0405

Nguyễn Thị Mỹ Vân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết