Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Vũ Quyên
 • 300000.0191

Nguyễn Đức Vũ Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Tùng
 • 300000.0376

Nguyễn Ngọc Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Đức Tiến
 • 300000.0222

Nguyễn Quang Đức Tiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Trung Tiến
 • 300000.0326

Nguyễn Quang Trung Tiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NHÂN VĂN

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thế Phúc
 • 300000.0340

Nguyễn Thế Phúc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoa
 • 300000.0342

Nguyễn Thị Hoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Vân
 • 300000.0405

Nguyễn Thị Mỹ Vân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thắng
 • 300000.0345

Nguyễn Thị Thắng
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • 300000.0252

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật địa chất

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật địa chất

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà
 • 300000.0297

Nguyễn Thị Thu Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Phan Quốc Hải
 • 300000.0283

Phan Quốc Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí học

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Hữu Tuyên
 • 300000.0260

Trần Hữu Tuyên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết