Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Khoa Ngữ văn

Xem chi tiết
Phạm Ngọc Bảo Liêm
 • 300000.0310

Phạm Ngọc Bảo Liêm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Thị Thanh Mai
 • 300000.0268

Đinh Thị Thanh Mai
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:
Hán nôm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • 300000.0252

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật địa chất

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật địa chất

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thế Phúc
 • 300000.0340

Nguyễn Thế Phúc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Ánh Phương
 • 300000.0316

Huỳnh Thị Ánh Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học và Nhân học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Việt Phương
 • 300000.0353

Nguyễn Việt Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trương Hoàng Phương
 • 300000.0368

Trương Hoàng Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đặng Nữ Hoàng Quyên
 • 300000.0343

Đặng Nữ Hoàng Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Vũ Quyên
 • 300000.0191

Nguyễn Đức Vũ Quyên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thắng
 • 300000.0345

Nguyễn Thị Thắng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Hà Thanh
 • 300000.0221

Lê Thị Hà Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết