Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thùy Dương
  • 500000.0145

Nguyễn Thị Thùy Dương
Đại học

Ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Chuyên ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Đặng Minh Huy

Đặng Minh Huy
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Chuyên ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Đơn vị quản lý:
Khoa Răng Hàm Mặt

Xem chi tiết
Lê Hồng Phúc
  • 500000.0314

Lê Hồng Phúc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Thị Thùy Trang
  • 500000.0115

Hồ Thị Thùy Trang
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Quang Trung
  • 500000.0367

Trần Quang Trung
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tùng
  • 500000.0301

Nguyễn Thanh Tùng
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Y học hình thái

Chuyên ngành đào tạo:
Y học hình thái

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết