Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thùy Dung (Dora)

Nguyễn Thị Thùy Dung (Dora)
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Kel

Nguyễn Thị Hồng Kel
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Kap Thành Long

Kap Thành Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Quỳnh Như
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Tân

Nguyễn Quang Tân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học và Nhân học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Hà Nguyễn Anh Trang

Hà Nguyễn Anh Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Trần Anh Tú

Trần Anh Tú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết