Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Quang Diệu

Trần Quang Diệu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Lê Nam Trung Hiếu
  • 300000.0467

Lê Nam Trung Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Kel

Nguyễn Thị Hồng Kel
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Trần Anh Tú

Trần Anh Tú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết