Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Quốc Dũng
  • 800000.0084

Hồ Quốc Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Ngô Xuân Cường
  • 100000.0034

Ngô Xuân Cường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Hoa Cương
  • 800000.0099

Nguyễn Đình Hoa Cương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Lịch
  • 600000.0324

Nguyễn Quang Lịch
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật môi trường

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết