Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Hoài Diễm
 • 700000.0037

Trần Thị Hoài Diễm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Viết Dũng
 • 700000.0064

Nguyễn Viết Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Dung
 • 700000.0087

Trần Thị Thanh Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Ánh Dương
 • 700000.0102

Nguyễn Ánh Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đủ
 • 700000.0072

Nguyễn Văn Đủ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thiện Đức
 • 700000.0008

Nguyễn Thiện Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Lê Nguyễn Đăng Gioan
 • 700000.0098

Lê Nguyễn Đăng Gioan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Lê Kim Hải
 • 700000.0074

Lê Kim Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Lê Thị Thúy Hằng
 • 700000.0104

Lê Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Hằng

Phạm Thị Thủy Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Hiền
 • 700000.0091

Nguyễn Hiền
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Đồng Thị Mỹ Hiệp
 • 700000.0067

Đồng Thị Mỹ Hiệp
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết