Dữ liệu Nhà khoa học

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Hoa
  • 900000.0096

Nguyễn Thị Hồng Hoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hương Huế
  • 900000.0236

Nguyễn Thị Hương Huế
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hương Trà
  • 900000.0034

Nguyễn Thị Hương Trà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Tiếng Trung

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Vân
  • 900000.0134

Nguyễn Thị Khánh Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lài
  • 900000.0216

Nguyễn Thị Lài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Linh Tú
  • 900000.0140

Nguyễn Thị Linh Tú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Trung Quốc

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Trung Quốc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
  • 900000.0163

Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Dung
  • 900000.0032

Nguyễn Thị Phương Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Lan
  • 900000.0169

Nguyễn Thị Phương Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Bình
  • 900000.0246

Nguyễn Thị Thanh Bình
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết