Dữ liệu đề tài

KGV2013 - 03

Một số bài tập nhằm nâng cao chất lượng môn học Vượt vật cản K91 của sinh viên GDCT - GDQP, GDTC - GDQP tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần công tác quốc phòng an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Tô Thị Linh (Chủ nhiệm), Trần Văn Tiến