Dữ liệu đề tài

GDQP&AN 2020 - 01

Quản lý rèn luyện kỹ luật của sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019- 01

Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đường lối quân sự của đảng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Công Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Anh

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP&AN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Phạm Phước Tuyền, Trần Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC, KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền

GDQPAN 2019-02

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM GDQP&AN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Bộ phận Khảo thí Đảm bảo Chất lượng
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền

GDQP 2017 – 02

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)

GDQP2017-01

Nâng cao hiệu quả hoạt động tự học cho sinh viên đào tạo ngành giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Ngô Tấn Việt (Chủ nhiệm)

CS-DT

Biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên trong học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo viên
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Văn Tiến (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các biện pháp tạo hứng thú học tập kỹ thuậ bắn súng bộ binh cho sinh viên tại Trung tâmGDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Hoàng Khắc Minh (Chủ nhiệm)

GDQP - 02

Biện pháp bồi dưỡng phương pháp học tập môn GDQP&AN của sinh viên tại Trung tâm GDQP& AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

2015.KGV.01

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành môn điều lệnh đội ngũ cho sinh viên đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Đình Giai (Chủ nhiệm)

2013.KGV. 02

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP – AN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)