Dữ liệu đề tài

NN-DAKX.94.02.15.1

Tổ chức kinh tế - xã hội vùng gò đồi và miền núi hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh, Trần Văn Thắng

NN-DAKT.03.18

Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống Du lịch biển Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Nguyễn Thị Minh Tuệ