Dữ liệu đề tài

NN-DAKHCN 08-13

Nghiên cứu mức năng lượng và protein trong khẩu phần cho một số giống gà thả vườn nuôi tại khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo