Dữ liệu đề tài

NVQG-2023/DA.01

Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Nâu (Scatophagus argus)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Võ Điều, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Võ Đức Nghĩa, Trương Thị Hoa, Hồ Thị Thu Hoài

NVG-2021/DAA.03

Sản xuất thử nghiệm giống gà H'Re tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo (Thư ký), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thi Hương, Nguyễn Thị Mùi

NN-DAVAS.TĐ.NANO.03/15-18

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano trong nuôi tôm

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Đức Thành

NN-DAĐTDL/2008/33

Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống một số giống cây có củ (khoai môn sọ, khoai mỡ) có khả năng chịu hạn phục vụ sản xuất ở vùng Duyên hải miền trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ nhiệm)

NN-DADA2005-2006

Khảo nghiệm khả năng thích ứng của các giống lạc

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

NN-DADA 2004-2005

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống vừng V6

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

NN-DADA2004-2005

Xây dựng mô hình nhân giống lúa mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

NN-DADA2003-2005

Xây dựng mô hình nhân giống lạc mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

NN-DA123456f

Đề tài nhánh cấp Nhà nước- Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến tiêu xuất khẩu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

NN-DANNF-05/2000

Nghiên Cứu Sử Dụng Các Axít Béo Không No Mạch Dài Cho Lợn Thịt (nghiên Cứu Hợp Tác Giữa Hội Dinh Dưỡng Động Vật Hà Lan Và Trường Đại Học Nông Lâm Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh