Dữ liệu đề tài

NN-NCCB

An Evaluation on Initial Deficiency of Left Ventricular Systolic Function in Patients With Systemic Hypertension by Speckle Tracking Echocardiography

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Hệ tim mạch
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Nội
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Nội
Người tham gia: Nguyễn Anh Vũ (Chủ nhiệm)