Dữ liệu đề tài

DHH2018-05-19

Giá trị biểu cảm sơn truyền thống trên kiểu thức trang trí di tích thời Nguyễn và Vận dụng trong công tác đào tạo tại Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Đỗ Xuân Phú (Chủ nhiệm)