Dữ liệu đề tài

B2010-2012TD

Xác định nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu năng lực về ngoại ngữ của các doanh nghiệp thuộc các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trần Quyết Chiến