Dữ liệu đề tài

QT-DA

The impact of IELTS on English language teachers in Central Vietnam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm)

QT-DA

Women in university leadership: Understanding female academics' aspirations and agency in Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy

QT-DAOIF

TICEFLE : Giảng dạy tiếng Pháp theo phương pháp " giải quyết vấn đề" và ứng dụng mạng Xã hội nhằm nâng cao tính chủ động trong việc học tiếng Pháp của sinh viên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh, Bruno Marchal (Bangkok) Đỗ Quynh Hương (ĐH Hà Nội, Phạm Minh Thắng (ĐH SP HCM)

QT-DAKH08-DAGD2

Nghiên cứu triển vọng của việc dạy và học tiếng Anh Quốc tế ở Miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Như Hương, Phạm Hòa Hiệp, Trịnh Quốc Lập