Dữ liệu đề tài

T.18.TN.13

NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI VƯỜN NHÀ PHỤC VỤ CẢI THIỆN VI KHÍ HẬU Ở PHƯỜNG TÂY LỘC, THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng (Chủ nhiệm), Lê Năm, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN NGỌC BẢY, HỒ NGỌC TRÂM ANH

CS-DTT.16-TN-09

Phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững ở phường Kim Long, thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Hương, Cao Thị Hoa