Dữ liệu đề tài

NN-NCCB 503.01-2015.02

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH TOÁN HƯỚNG ĐẾN DẠY HỌC HIỆU QUẢ NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ BỐI CẢNH THỰC TẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Huỳnh Quang Nhật Minh

DHH016-03-93

Ảnh hưởng của tiếp cận video đến năng lực phân tích các thực hành dạy học của giáo viên toán tương lai

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Duyến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Huỳnh Quang Nhật Minh

NN-NCCBVI1.99-2012.16

Công nghệ thông tin trong dạy học toán ở Việt Nam và Pháp: ngữ cảnh và việc sử dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Kiêm Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Huỳnh Quang Nhật Minh, Jean-Baptiste Lagrange, Nguyễn Chí Thành, Bùi Anh Kiệt

NN-DTVI2.2-2010.11 Nafosted

Đánh giá và Phát triển Năng lực Toán học của Học sinh Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Hoa Ánh Tường, Hoàng Nam Hải

B2009-DHH03-42

Sử dụng một số công cụ đánh giá phù hợp nhằm thúc đẩy quá trình học Toán của học sinh lớp 11

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm)