Dữ liệu đề tài

DHH2020-03-133

Cải thiện chất lượng của bộ điều khiển dự báo cho bộ nghịch lưu đa mức ứng dụng trong hệ thống năng lượng tái tạo

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Ngô Văn Quang Bình (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tuấn, Hoàng Đình Long, Nguyễn Tú Hà, Đào Quốc Chính