Dữ liệu đề tài

B2008-DHH01-65

Nghiên cứu các quá trình động học trong LASER khí C02 có sử dụng chất phụ gia

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

NN-DANN.DA.KT.04.3.4.20

Nghiên Cứu Chế Tạo Laser TEA-CO2 Làm Việc Với Tần Số Lặp Lại Cao

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

QT-DA01/2000/ĐHH

Nâng cao năng lực các trường đại học Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn miền Trung. Dự án hợp tác với các ĐH Canada do tổ chức CIDA tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS Nguyễn Viễn Thọ (GDĐHH 1998-2006), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thọ Vượng, Nguyễn Xuân Khoát

B98.07.37

Nghiên Cứu Điều Tra, Đánh Giá Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Ô Nhiễm Nước Sông Hương Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

KT.04.343

Vật Lý Và Công Nghệ Chế Tạo Laser TEA-CO2 Mini Không Dùng Khí Heli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

4.4.1/98

Vật Lý Laser Màu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng