Dữ liệu đề tài

T.22-XH-08

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang, Hoàng Phi Hải, Lê Văn Thuật, Trần Văn Lực

T.20-XH-14

“Sự ra đời và hoạt động của Đảng ủy miền Tây Trị - Thiên từ năm 1967 đến năm 1971”

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thảo

DHH2016-03-98

Công tác xây dựng Đảng ở khu ủy Trị Thiên Huế giai đoạn 1966-1975

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Quang

CS-DTT.14-XH-11

Quan điểm đối ngoại trong Tuyên ngôn độc lập và vận dụng của Đảng giai đoạn 1945-1954

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

CS-DTT14-XH-08

Giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang (Chủ nhiệm), Trần Văn Lực, Hoàng Thị Thảo, Lê Văn Thuật

CS-DTT13-XH-08

Văn hóa Huế với sự hình thành và phát triển nhân cách Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang (Chủ nhiệm), Trần Văn Lực, Bùi Thị Phương Thư, Lê Văn Thuật

CS-DTT.13-XH-15

Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong giai đoạn 1973-1975

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

CS-DTT.12-XH-07

Khu ủy Trị - Thiên trong giai đoạn 1966 - 1968

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy

CS-DTT.11-XH-14

Những nhân tố tác động đến sự hình thành tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh thời kỳ ở Huế (1895-1909)

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang (Chủ nhiệm), Trần Văn Lực, Hoàng Thị Thảo, Bùi Thị Phương Thư

NN-NCCBLuận văn thạc sĩ

Tổ chức và hoạt động của Khu ủy Trị - Thiên - Huế từ năm 1966 đến năm 1975

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

CS-DTT10-XH-69

Tìm hiểu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hương

NN-NCCBĐề tài cấp Khoa

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới (1986 - 2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)