Dữ liệu đề tài

B1997-01-24

Các dân tộc ít người với việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng núi Trị Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh

B2004.07.17

Lịch Sử Trường Đại Học Khoa Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh