Dữ liệu đề tài

DHH

Giá trị truyền thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Mai Phượng (Chủ nhiệm), Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

B2016-2017 - DHH 23

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết các dân tộc thiểu số Trung bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh Hà

NN-DAKXIV-1-2010

Biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Bắc Trung bộ Việt Nam đáp ứng quá trình CNH-HĐH

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Quang Dũng, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Chí Ngàn

DP-DTQT2007-2009

Lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Ban chủ nhiệm)

DP-DT

Không gian văn hóa cồng chiêng Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh, Trần Mai Phượng

B2007-DHH-01-36

Văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh

DP-DTQT2005-2006

Lịch sử Đảng bộ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Ban chủ nhiệm)

B-2004.07.17

Lịch sử trường Đại học Khoa học Huế 1957-2005

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), (Ban chủ nhiệm)

DP-DTTTH2004-2005

Lịch sử Viện Kiểm sát tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), (Ban chủ nhiệm)

DP-DTQT2002-2003

Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)