Dữ liệu đề tài

DHH2011-08-01

Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu

B2006-DHH06-06

Những giải pháp đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ nhiệm)

B2001- ĐHH - 01

Thực trạng và những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 - 2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát

QT-DA01/2000/ĐHH

Nâng cao năng lực các trường đại học Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn miền Trung. Dự án hợp tác với các ĐH Canada do tổ chức CIDA tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS Nguyễn Viễn Thọ (GDĐHH 1998-2006), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thọ Vượng, Nguyễn Xuân Khoát

B99-07-51

Tiến trình và giải pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ nhiệm)