Dữ liệu đề tài

NN-NCCB106.02-2018.49

Nhận dạng một số gen tham gia vào chu trình chuyển hóa ginsenoside của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và phân tích biểu hiện của chúng.

Lĩnh vực: Sinh tin học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Phương Lan, Trần Thúy Lan