Dữ liệu đề tài

Lý Thuyết Lượng Tử Các Quá Trình Chuyển Tải Do Tương Tác Giữa Trường Bức Xạ Điện Từ Mạnh Và Hệ Điện Tử Trong Các Bán Dẫn Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

DHH2014 – 03-55

Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên độ rộng vạch phổ hấp thụ cộng hưởng trong hố lượng tử với hố thế cao vô hạn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Trần Công Phong

DHH2014-03-51

Công suất hấp thụ và độ rộng phổ phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình (Chủ nhiệm), Trần Công Phong, Huỳnh Vĩnh Phúc

B2010-ĐHH 03.60

Nghiên cứu một số quá trình cộng hưởng của electron trong các hệ chuẩn một chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong, Lê Đình, Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Vĩnh Phúc, ĐH Đồng Tháp

B2010-DHH03-60

Nghiên cứu một số quá trình cộng hưởng của electron trong các hệ chuẩn một chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2009-DHH03-44

Cộng hưởng electron-phonon trong hệ điện tử chuẩn một chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình, Trần Công Phong, Lê Thị Thu Phương

420105

Ảnh Hưởng Của Cấu Trúc Lên Các Hiệu Ứng Cao Tẩn Trong Siêu Mạng Bán Dẫn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2004-9-08

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Chuẩn Một Chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

411501

Nghiên Cứu Các Tính Chất Vật Lý Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2000-09-45

Nghiên Cứu Tính Chất Quang Trong Cấu Trúc Hố Lượng Tử Bán Dẫn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong